Förskolan Stjärn- och Solspången följer de övergripande råd och riktlinjer som anges i Skollagen. "En väg till frihet" är det waldorfpedagogiska måldokument som ligger till grund för verksamheten. Ett grundläggande mål för arbetet i waldorfförskolan är att varje barn skall utveckla sin egen särart i ett socialt sammanhang.

På vår förskola tas barnens förmåga till efterhärmning tillvara. Tillsammans med medarbetarna deltar barnen i skiftande aktiviteter, allt från diskning till matlagning och städning till danslekar och berättande. Barnen gör efter de vuxna, samtidigt som de i den fria leken skapar ur sig själva.


Stjärnspången/Solspången - småbarnsgrupp
För de små barnen är vikten av kontinuitet och upprepning stor. Såväl dagen som veckan följer ett rytmiskt schema med fri lek, samlingsstund, sagoberättande, utelek och vila.

Genom att låta sånger och lekar följa årstiderna och högtider får barnen tydliga upplevelser av de förändringar som sker i naturen. Varje dag leker barnen fritt inomhus och ute på den egna lilla gården. Lillspången vill att miljön för de små barnen ska var trygg och kännas välkomnande. Detta präglar såväl färgval och inredning som det mänskliga mötet.
Kontakt:
telefon:
Stjärnspången: 070-818 36 28
Solspången:070-100 92 80
email: forskolan@s-waldorf.se

Öppettider 06.30-17.00